1 2 3 4

НачалоНОВИНИ

ООТКРИТ КОНКУРС

25/03/2019

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове, находящи се в Обект № 1900
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2018

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ДИКЧАН
ЗАПОВЕД

23/07/2018

ГОРСКО-СТОПАНСКИ ПЛАН
УВЕДОМЛЕНИЕ

23/07/2018

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ИЗРАБОТВАНЕТО НА ГОРСКО-СТОПАНСКИ КАРТИ,ГОРСКО-СТОПАНСКИ ПЛАН,ПЛАН ЗА ЛОВНО-СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ,ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ И ГОРСКО-СТОПАНСКИЯ ПЛАН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В РАЙОНА НА ТП ДЛС "ДИКЧАН"-с.сАТОВЧА
СЪОБЩЕНИЕ

15/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Указания съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
Обекти и отдели, в които ще се извършва дърводобив през 2018г

17/01/2018

Годишен план за ползване на дървесина през 2018г. на ДЛС Дикчан с.Сатовча