1 2 3 4

НачалоНовиниООТКРИТ КОНКУРС

ООТКРИТ КОНКУРС


25/03/2019

 Открит конкурс за възлагане на дейности с предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове, находящи се в Обект № 1900-Т, отдели/ подотдели: 63-и, 63-т, 65-д, 65-р, 65-ц, 70-а, 71-а, 71-б1, 113-г, 180-а, 180-б, 180-в, 181-в, 181-е, 173-ж, 173-в, 174-г, 194-д1, 194-ж1, 194-з1, 194-и1, 194-п, 194-р, 194-т, 210-м, 222-б, 222-г, 222-н, 222-о, 222-с, 338-н, 339-ч, 234-а, 239-е, 252-е, 273-б, 273-в, 273-д, 273-ж, 275-з, 314-е, 320-б, 320-з, 234-д, 234-ц, 114-в, 114-г,100-с, 96-е, 97-н, 99-г, 99-д, 103-ж, 103-з, 103-о, 105-д, 105-и, 129-г, 110-м, 111-ж, 111-з, 111-к, 114-д, 115-б, 135-а, 135-г, 135-д, 135-е, 135-з, 135-и, 184-а, 106-б, 106-в, 106-д, 106-е, 116-е, 116-з, 116-и, 116-п, 116-р, 184-б, 184-л, 137-е, 147-а, 157-д, 159-б, 159-в, 201-б, 217-о, 218-в, 220-а, 220-б, 220-к, 220-л, 220-н, 220-п,221-а, 221-е, 129-д, 115-д, 123-а, 134-а, 134-г, 134-е, 135-б, 143-е, 146-б, 227-а, 227-б, 227-в, 340-в, 340-е, 340-и, 341-а, 341-д, 341-е, 341-з, 341-и, 341-н“ до краен потребител на територията на ТП Държавно ловно стопанство Дикчан”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР