1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Дикчан - Дата на обявата:
Преписка ID: 02724-2019-0049 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално-охранителна техника за обекти на ТП „ДЛС Дикчан“ за срок от 24 месеца”