1 2 3 4

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДЛС Дикчан - Дата на обявата:
Преписка ID: 02724-2020-0015 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДЛС Дикчан“ за срок от 36 месеца“