1 2 3 4

НачалоЦЕНИ - Организиран ловен туризъм / ОЛТ /


ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ДИКЧАН” с.САТОВЧА

 

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНИЯ ЛОВЕН ТУРИЗЪМ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.МАРТ.2019г. ДО 28.ФЕВРУАРИ.2020г. ,СЪГЛАСНО ЧЛ. 76, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ -  ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ

 

I.        ЕДЪР ДИВЕЧ

 БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - CERVUS ELAPHUS L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди - от 1 Септември до 31 Януари

                                  - женски - от 1 Октомври до 31 Декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

от

4,01 кг

до

5,00 кг

600 €

+

3 €

от

5,01 кг

до

6,00 кг

900 €

+

5 €

от

6,01 кг

до

7,00 кг

1400 €

+

6 €

от

7,01 кг

до

8,00 кг

2000 €

+

8 €

от

8,01 кг

до

9,00 кг

2800 €

+

10 €

от

9,01 кг

до

10,00 кг

3800 €

+

12 €

от

10,01 кг

до

11,00 кг

5000 €

+

30 €

от

11,01 кг

до

12,00 кг

8000 €

+

40 €

 

 

над

12,01 кг

12000 €

+

80 €

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки  по CIC  се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута над 2 г. - 150

Селекционен отстрел:

-  до 2 г. – 100 €

-  от 2 г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. – 300 €

След 30.Октомври се прави до 10 % отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

 

ДИВА СВИНЯ- SUS SCROFA L.

  

А. ПОДБОРЕН ЛОВ:

    Срок за ловуване – целогодишно

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

 

 

до

14,00 см

300 €

 

 

от

14,01 см

до

16,00 см

300 €

+

10 €

от

16,01 см

до

18,00 см

500 €

+

10 €

от

18,01 см

до

20,00 см

700 €

+

15 €

от

20,01 см

до

22,00 см

1000 €

+

30 €

 

 

над

22,01 см

1600 €

+

60 €

* Забележка: за всеки следващ милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 год. - 50

За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. – 100 €

За отстреляна женска над 2 гoд. - 500

За ранен и ненамерен глиган      - 500 €

За отстрелян глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10 % върху цената на трофея.

От 01.Май  до 31.Август се прави до 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.

 

 Б. ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/:

    Срок за ловуване - от 1. Октомври до втората неделя на месец Януари.

Групов лов в ловни дворове към БИСД – от 1 Октомври до последния ден на Февруари.      

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

 

 

до

14,00 см

300 €

от

14,01 см

до

16,00 см

400 €

от

16,01 см

до

18,00 см

500 €

от

18,01 см

до

20,00 см

700 €

от

20,01 см

до

22,00 см

1000 €

 

 

над

22,01 см

1600 €

За отстреляна дива свиня до 1 год. -50 €

За отстреляна дива свиня от 1 год. до 2 год. - 100

За отстреляна женска над 2 г.  - 500 €

  

ЕЛЕН ЛОПАТАР - CERVUS DAMA L.

Срок за ловуване: - мъжки и приплоди - от 1 Септември до 31 Януари

                                 - женски                   - от 1 Октомври до 31 Декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

 

 

 

Шилар

100 €

 

 

 

 

до

2,00 кг

400 €

 

 

от

2,01 кг

до

2,50 кг

500 €

+

2  €

от

2,51 кг

до

3,00 кг

600 €

+

4  €

от

3,01 кг

до

3,50 кг

840 €

+

10 €

от

3,51 кг

до

4,00 кг

1340 €

+

16 €

 

 

над

4,01 кг

2140 €

+

30 €

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 200.00 точки  по CIC се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна кошута - 100 €

За отстрелян приплод - 50 €

След 30.Ноември се прави до 10 % отстъпка от отстрелната такса за трофейните животни.

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

 

 

МУФЛОН - OVIS MUSIMON PALL.

Срок за ловуване: - мъжки - целогодишно

                                 - женски - от 1 Септември до 31 Януари

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на рогата.

 

 

до

40,00 см

300 €

 

 

от

40,01 см

до

50,00 см

300 €

+

20 €

от

50,01 см

до

60,00 см

500 €

+

30 €

от

60,01 см

до

70,00 см

800 €

+

50 €

от

70,01 см

до

80,00 см

1300 €

+

100 €

 

 

над

80,01 см

2300 €

+

150 €

*Забележка: За всеки следващ сантиметър

За отстреляна женска  - 50 €

За отстрелян приплод - 50 €

За трофеи над 230,00 точки по CIC се начислява добавка от 10% върху цената.

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

 

 

 

 

СЪРНА - CAPREOLUS CAPREOLUS L.

Срок за ловуване: - мъжки  –  от 1 Май до 30 Октомври

                                 - женски и приплоди - от 1 Септември до 30 Октомври

Трофеят се заплаща на база теглото измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90гр.

 

 

до

200 гр

100 €

 

 

от

201 гр

до

250 гр

100 €

+

1  €

от

251 гр

до

300 гр

150 €

+

2  €

от

301 гр

до

350 гр

250 €

+

4 €

от

351 гр

до

400 гр

450 €

+

8 €

от

401 гр

до

450 гр

850 €

+

13 €

 

 

над

451 гр

1400 €

+

30 €

* Забележка: за всеки следващ 1 грам.

За трофей над 160.00 по CIC точки се начислява добавка от 10% върху цената.

За отстреляна сърна - 100

За отстрелян приплод - 50 €

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

 

ГЛУХАР - TETRAO UROGALLUS L.

 Срок за ловуване: мъжки - от 15 Април до 15 Май

 За отстрелян глухар се заплаща 1200 €.

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

          

        ІІ. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

 

1. ЗАЕК - LEPUS EUROPEUS/ PALL/                                                             -  30 €

Срок за ловуване: от 1 Октомври до 31 Декември

2. НУТРИЯ - MIOCASTOR COYPUS MOL                                                             -  15 €   

Срок за ловуване: от 1 Ноември до 28 Февруари


3.ФАЗАН - РHASIANUS COLCHICUS /L/                                                    -   10 €

Срок за ловуване: от 1 Октомври до 31 Януари

Фермерно произведени от 1 Октомври до 28 Февруари

4. ДИВИ ПАТИЦИ  РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ.                                                   -    6 €

Срок за ловуване: от 1 Октомври до 31 Януари

5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА - ANAS ALBIFRONS /SCOP/           -   20 €

Срок за ловуване: от 1 Октомври до 31 Януари

6. ЯРЕБИЦА - PERDIX PERDIX /L/                                                          -   20 € 

Срок за ловуване: от 1 Октомври до 30 Ноември

Фермерно произведени от 1 Октомври до 31 Януари

7. КЕКЛИК - ALECTORIS GRAECA CIPRIOTES /HARTERT/                      -   15 €

Срок за ловуване: от 1 Октомври до 30 Ноември 

Фермерно произведени от 1 Октомври до 31 Януари

8. ГОРСКИ БЕКАС - SCOLOPAX RUSTICOLA /L/                                  -   20 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до 28 Февруари

9. ГРИВЕК - COLUMBA PALUMBUS /L /                                                   -     3 €

Срок за ловуване: от първата събота на Август до втората неделя на Февруари

 10. ГУРГУЛИЦА -STREPTOPELIA TURTUR /L/                                     -     3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до 30 Ноември

 11. ПЪДПЪДЪЦИ - COTURNIX COTURNIX /L/                                      -     3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до 30 Ноември

12. ТОКАЧКА - NUMIDA MELEAGRIS L.                                                   -     6 €

Срок за ловуване: от 1 Октомври до 31 Януари

Фермерно произведени от 1 Октомври до 28 Февруари

13. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА- GALLINAGO GALLINAGO                         -     3 €

Срок за ловуване: от втората събота на Август до 28 Февруари

14. ЧЕРНА ЛИСКА                                                                                                     -     1

Срок за ловуване: от 1 Октомври до 31 Януари

 15. СКОРЕЦ                                                                                                               -     1

Срок за ловуване: целогодишно

 15. ДИВА ПУЙКА                                                                                           -    20 

Срок за ловуване: от 1 Октомври до 28 Февруари

Забележка: по договаряне може да се начисли 10% за ранен и ненамерен дивеч.

ІІІ. ХИЩНИЦИ

 1. ВЪЛК - CANIS LUPUS L                                                                -  250 €

Срок за ловуване: целогодишно

2. ЛИСИЦА - VULPES VULPES                                                        -   10  €

Срок за ловуване: целогодишно

3. ЧАКАЛ - CANIS AUREUS L.                                                          -   10 €

Срок за ловуване: целогодишно

4. ДРУГИ ХИЩНИЦИ РАЗРЕШЕНИ ЗА ЛОВ                                -   10 €

Срок за ловуване: целогодишно

        Забележка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

 

 

        ІV. ДИВЕЧОВО МЕСО

 

 

         1. ЕЛЕНИ                                                                                                 -   4,0 €  за кг.

        2. СЪРНИ                                                                                                  -   4,0 €  за кг.

        3. МУФЛОНИ                                                                                          -   2.0 €  за кг

        4. ДИВИ СВИНЕ                                                                                     -   2.0 €  за кг.

        5. ДРУГИ ВИДОВЕ ЕДЪР ДИВЕЧ                                                     -   2.0 €  за кг.

 

 

     V. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ  ЗА ПРЕПАРИРАНЕ

            1.  ЕЛЕНИ                             -   50 €

2.  ДРУГИ                               -   50 €

     Забележка: в цената е включено дране,осоляване и опаковане на цялата кожа или част от нея.

 

 РАЗДЕЛ  ВТОРИ -  МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ И  ЗА ОРГАНИЗИРАН  ЛОВЕН  ТУРИЗЪМ

  

Допълнителни условия

А./ Директорите на ДЛС имат право да предлагат пакетни цени след одобрение от  директорите на държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.

Б/ Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им.. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност.

В/ Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей /без глиган/. Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща.

Г/ Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най- късно до 10 дни преди провеждането на лова.

Д/  Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, муфлон с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка над 140 точки, определени по CIC, не се изнасят от страната до изтичане на 6 месеца от отстрела.

 

 

I.   БАЗИ ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

  

1. Нощувка със закуска съгласно категоризацията на ловната база:

 

 

- в ловен дом                                              -  единична стая    40 €, двойна   50€

- в ловна хижа                                            -  единична стая    20 €, двойна   30€

 

2. Храноден :

                                               обяд               -  20 €

                                           вечеря               -  20 €    

                                                                        40 €

Към хранодена е включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Ниско и високо-алкохолните напитки се продават по утвърден ценоразпис от директора, поставен на видно място. В деня на пристигане и заминаване клиентите заплащат реално консумираните  обяд или вечеря.

3. Придружителите заплащат пълен размер на пансиона. За деца до 7 год., придружаващи ловците, не се заплаща за нощувка и храна.За деца от 7 до 14 год. Се заплаща 50% от цената за нощувка и храна.

 

 

 

 

 

II.                  УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

 

1.       Ловен водач за един ден                                                 -    50 €; 

2.       Носач за един ден                                                            -   15 €;                                       

3.       Цена за групов лов на дива свиня                                 -   80 € за един ловец на ден;

4.       Цена за групов лов на дива свиня без организация    -   30 € за един ловец на ден;

5.       Ловен билет /ако е чужденец/                                       -   23 €;

6.       Моторно превозно средство дневно                             -  50 €;

7.       Наем на ловна карабина с боеприпаси: до 5 бр.         -   30 €; за 1 ден на ловец;

                                                                   над 5 бр.         -   40 €, за 1 ден на ловец;

8.       Фотолов с водач                                                              -  20 € на ден;

9.       Ловно куче                                                                       -  10 € на ден;

10.     Пансион за ловно куче                                                   -  15 €  на ден;                                        

  11.    Трансфер (място на пристигане  – стопанство - място на отпътуване):

- за микробус и лек автомобил -                               -  0.7 € за км., но не повече от  300 €;

III. Посочените  цени по т.I  и т.II са в евро с включен ДДС.Цените са минимални и държавните горски и ловни стопанства могат да договарят по-високи цени, след одобрение от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите.

IV. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.

Запазваме си правото за промени.

 

 

 

СЕЛЕКЦИОНЕН ЛОВ

УИКЕНД ПАКЕТ – 2019-2020 Г.

 

С удоволствие Ви предлагаме на вашето внимание нашите пакети и цени:

 

За лов на Елен лопатар и Муфлон до 1 год.възраст

 

3 ловни дни / 2 нощувки

Цена на 1 ловец 565 €

 

Пакетни цени за 1 ловец; 3 ловни дни;  2 нощувки

 

·         1 ловец  - 565 Евро

·         Придружител – 200 Евро

·         Допълнителен ловен ден – 190 Евро

·         Допълнителен ден за придружител – 90 Евро

 

 

4 ловни дни / 3 нощувки

Цена на 1 ловец740 €

 

Пакетни цени за 1 ловец; 4 ловни дни;  3 нощувки

 

·         1 ловец  - 740 Евро

·         Придружител – 290 Евро

·         Допълнителен ловен ден – 190 Евро

·         Допълнителен ден за придружител – 90 Евро

 

 

В цената на пакета са включени:

 

-          Настаняване в двойна стая в ловния дом;

-          Пълен пансион включващ – закуска, обяд и вечеря, както и всички топли и безалкохолни напитки;

-          Ловна организация – разрешително, ловен водач и МПС;

-          Първична обработка на отстреляните животни;

-          Отстрел на две нетрофейни животни (приплоди) Елен лопатар + Муфлон ( до 1 година);

 

*  Всички допълнителни услуги извън пакета се заплащат по утвърден ценоразпис

 

* Алкохолните напитки се продават по утвърден от директора на териториалното поделение ценоразпис, поставен на видно място.

 

НАСЛУКА!