1 2 3 4

НачалоСЕРТИФИКАЦИЯ

Политика за управлението на горитеГодишен доклад 2019гИнформация за землища, местности, подотдели на територията на ТП "ДЛС ДИКЧАН", в които е планирано ползване през 2021гАнализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни горски продукти и екосистемни услугиСписък на дървесни и недървесни горски продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДЛС ДИКЧАН"Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите за отговорно управление на горите и за прилагане на свързаните Политики и Стандарти.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП "ДЛС ДИКЧАН"ПОЛИТИКА НА ТП "ДЛС ДИКЧАН" СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП \"ДЛС ДИКЧАН\"ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И /ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП "ДЛС ДИКЧАН"РЕЗЮМЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ТП ДЛС ДИКЧАН-САТОВЧАГори във фаза на старост /ГФС /Годишен доклад 2018г.Годишен доклад-2017ISOГори с висока консервационна стойност