1 2 3 4

Гори с висока консервационна стойност


 

 
 

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ТП ДЛС ДИКЧАН

 
 
 
 
Настоящото проучване е извършено в периода юни – септември 2008 година, във връзка с определяне на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на  ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) Дикчан и в изпълнение на принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на гори. Инвентаризацията и проучванията са направени съгласно указанията на Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF-DCP.
В Националното ръководство е дадена дефиниция за ГВКС, включваща в себе си шест различни характеристики на гората или комбинации от тях, които определят нейната консервационна стойност. В общ план Ръководството дава и насоки за управление и стопанисване, които ще запазят или повишат тези консервационни стойности. При разработката на настоящия документ, екипът се е водил изцяло от определенията, праговете и оценките посочени в Националното ръководството. Съответните дефиниции са адаптирани конкретно за земите и горите от горския фонд, управлявани от ТП ДЛС Дикчан. Посочените указания за стопанисване и мониторинг са разписани конкретно и съобразно спецификата на горите и начина им на управление на проучваната територия. Разработени са управлениски препоръки за всички консервационни стойности, установени на територията на ловното стопанство. Инвентаризацията на ГВКС, свързани с наличието на редки, застрашени и изчезващи видове е продължителен процес излизащ извън рамките на един сезон. Препоръчва се базата данни за разпространението на тези ВКС да бъде постоянно актуализирана от служителите в стопанството въз основа на периодични техни теренни наблюдения.
 ТП ДЛС Дикчан обхваща територия от 18306 ха и е разположено в югозападната част на Западни Родопи, като обхваща ридът Дъбраш и част от долината на река Места. Специфичната комбинация на климат, релеф, хидроложки и геоложки строеж обуславят голямото видово и екосистемно разнообразие на територията на стопанството. Горските екосистеми в района са много ценни в икономически, екологичен и социален аспект, защото поддържат богат растителен и животински свят и имат важна водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и естетически функции.
Основната част от горите на територията на  ТП ДЛС Дикчан са включени в различните категории ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от една консервационна стойност. Това прави гората в този подотдел изключително значима за поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. В такива случаи се прилагат препоръките и ограниченията за стопанисване и мониторинг, които имат най-строг режим по отношение на прилагането на горскостопанските дейности.
По време на процеса на идентификация на ГВКС за територията на ТП ДЛС Дикчан, екипът работи в тясно сътрудничество с ръководството на ловното стопанство. В началната фаза на проучването екипът организира и проведе двудневно теоретично обучение на персонала на  ТП ДЛС за основните принципи по прилагането на методиката на Националното ръководство по определяне, управление и мониторинг на гори с висока консервационна стойност. Бяха представени потенциални ГВКС на територията на лесничейството и посочени примери за горскостопански практики, които поддържат и/или повишаването на отделните ВКС.
През периода на проучванията са проведени консултации с представители на местните власти и сдружения за определяне на значимите за местните общности горски територии и съгласуване на режимите за стопанисване. По време на срещите те са информирани за инициативата и за основните принципи на горите с висока консервационна стойност и е потърсено тяхното мнение относно възможностите за прилагане.

Пълния текст може да намерите тукuserfiles/file/HCVF/HCVF_Satovcha_public(1).doc