1 2 3 4

Списък на дървесни и недървесни горски продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДЛС ДИКЧАН"


 
 
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП „ДЛС Дикчан”
 
Територията на държавно ловно стопанство “Дикчан” обхваща община Сатовча. На територията на ловното стопанството и съответно на община Сатовча са разположени 14 селa с население общо около 17 600 души. В централното селище - с. Сатовча, живеят 2302 човека или 13.1% от общото население на общината. Селата по демографска маса се включват към три групи – малки, средни и големи. Малките села са половината от всичките 14 села в общината. Това са Туховище, Фъргово, Жижево, Боголин, Осина, Крибул, Долен. В тях живее към 20% от населението. Към средните села се включват Ваклиново, Годешево и Плетена като делът на населението им е 23.8% от общото. Големите села са 4 – Сатовча, Кочан /най-голямото по население в общината/, Вълкосел и Слащен, в които е съсредоточено 55.8% от населението на общината.
Типично за планинските райони, населените места на територията на  ТП ДЛС “Дикчан” са разположени почти равномерно доколкото позволяват природно-географските условия и ландшафта. Всички селища на територията са централно водоснабдени, електрифицирани, с телефонна мрежа и добре изградена пътна мрежа до всяко селище. Сатовча е сред общините в страната и областта с ниска безработица. Равнището на безработицата в общината е 10,41% при средно за област Благоевград – 13,38% и за страната – 17,71%, или обобщено тук безработицата е със 7,3 пункта под националния показател. По данни на община Сатовча, работната заетост на населението в района е насочено в земеделието и животновъдтвото, обслужването и търговията, дървопреработката, а в последните години в района започват да се развиват туризъм, ресторантьорство и свързаните с това услуги.
 ТП ДЛС “Дикчан” е с висока лесистост – над 87.9% от територията са залесени площи. По данни на горските стопани и местните власти на територията на ТП ДЛС “Дикчан” в горския сектор са заети около 20% от населението на района, които работят в горското стопанство, дърводобива (8-10 местни дърводобивни фирми) и 29-те дървопреработвателни цеха на територията на ловното стопанство. За подпомагане на доходите и за собствена консумация, част от местното население сезонно събира в горите гъби, билки и горски плодове. От горите на ловното стопанство съгласно ГСП за последните 10 години е било допустимо да се събират средногодишно по около 8 тона боровинки, около 2 тона билки, около 8 тона гъби и около 5 тона сено за подхранване на дивеча. Реално, обаче, през последните години местното население събира около 2 тона суха маса билки средногодишно и около 2 тона боровинки. Плодовете и билките са предимно за лично ползване. На територията на  ТП ДЛС “Дикчан” има десетина изкупвателни пункта за гъби, в които се събират средногодишно по 20-30 тона гъби от целия регион. На територията на стопанството има и едно голямо предприятие за преработка горски плодове и гъби в с. Жижево, в което са ангажирани около 200 души. Предприятието е с голям капацитет и преработва продукция от целия регион, а не само от територията на  ТП ДЛС “Дикчан”, Сатовча. През периода от 60-те до края на 80-те години стопанството е добивало по около 200 тона годишно висококачествена борова смола, в промишлени количества е произвеждан и катран от пънна борина, но сега тези дейности са замрели и преустановени напълно.
Държавните гори на територията на ловното стопанство са 87.8% (18 306 ха), общинските гори заемат 10.2% ( 2 140,5 ха), а частните са около 2.0% или 411.1 ха. Цялото население (100%) на територията на ТП  ДЛС “Дикчан” се отоплява с дърва, което говори за важността на този ресурс за района. Средногодишното производство на дърва за огрев от държавните гори в ТП ДЛС “Дикчан” е около 20 000 пространствени куб.м, от които около 16 000 куб.м. иглолистни дърва и около 4 000 куб.м. широколистни дърва за огрев. Държавното ловно стопанство осигурява за местното население при преференциални условия, по тарифа на корен, около 16 000 пространствени куб.м от средногодишното си производство на дърва за огрев. По такъв начин  ТП ДЛС “Дикчан” изцяло задоволява нуждите на домакинствата на територията. ТП ДЛС “Дикчан” добива от просеките в горските територии и около 300-500 броя средногодишно коледни дръвчета за пазара, както и 500 броя колове за домакинствата. Разрешеният по ГСП устойчив размер на ползванията за паша от местното население е върху 71% от общата площ на стопанството или 12 936.9 ха средногодишно, както следва – за 12 938 бройки едър рогат добитък, 64 687 бройки дребен рогат добитък и отделно 824.9 ха за паша на кози (4 127 бройки). Ползването на пашата се разпределя след съгласуване с кметствата за нуждите на местното население по подадените списъци с броя глави добитък по землища в съответствие с допустимото ползване по ГСП. Поради намаляне на стадата на територията на ловното стопанство, обаче, за предходния ревизионен период за паша са определяни и ползвани средногодишно около 30% от предвидените за целта по ГСП площи. През лятото на 2018 година в  ТП ДЛС “Дикчан” е проведено изследване за инвентаризация на недървесните горски ресурси (гъби, билки, горски плодове) на територията и за определяне на максималния потенциал за устойчивото им ползване, така че да не се вреди на възобновяването на горите, да се даде възможност за възстановяване на запаса на недървесните горски продукти и да не се нарушават екосистемите от преексплоатация на видовете.
Социалните функции на горите на територията на ТП ДЛС “Дикчан” са големи и от особено значение за местното население по всички елементи от определението за ВКС 5, но съгласно изискванията за тази категория, и от получените мнения и данни на местните власти и заинтересовани страни, може да се направи извода, че няма критична зависимост и безалтернативност на местното население по отношение на който и да е от елементите на ВКС 5 на територията на ТП ДЛС “Дикчан”.