1 2 3 4

Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни горски продукти и екосистемни услуги


 виж тук:userfiles/анализ.pdf