1 2 3 4

Годишен доклад 2019г


 
„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ”ДИКЧАН”
2950 Сатовча, ул. Тодор Шопов 39, тел.+3597541 2170, факс:+3597541 2070, e-mail:ddssatovcha@abv.bg
 
ДОКЛАД И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ТП ДЛС ДИКЧАН
ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2019Г.
Satovcha_19_2008
 
 
Настоящото проучване е извършено в периода Януари – Декември 2019 година, във връзка с годишния мониторинг е на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на  ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) Дикчан и в изпълнение на принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на гори по схемата на FSC. Инвентаризацията и проучванията са направени съгласно указанията на Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF-DCP.
ТП ДЛС Дикчан обхваща територия от 18 306ха и е разположено в югозападната част на Западни Родопи, като обхваща ридът Дъбраш и част от долината на река Места. Специфичната комбинация на климат, релеф, хидроложки и геоложки строеж обуславят голямото видово и екосистемно разнообразие на територията на стопанството. Горските екосистеми в района са много ценни в икономически, екологичен и социален аспект, защото поддържат богат растителен и животински свят и имат важна водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и естетически функции.
Основната част от горите на територията на  ТП ДЛС Дикчан са включени в различните категории ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от една консервационна стойност. Това прави гората в този подотдел изключително значима за поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. В такива случаи се прилагат препоръките и ограниченията за стопанисване и мониторинг, които имат най-строг режим по отношение на прилагането на горскостопанските дейности.
По време на процеса на идентификация на ГВКС за територията на ТП ДЛС Дикчан, екипът работи в тясно сътрудничество с ръководството на ловното стопанство. В началната фаза на проучването екипът организира и проведе двудневно теоретично обучение на персонала на  ТП ДЛС за основните принципи по прилагането на методиката на Националното ръководство по определяне, управление и мониторинг на гори с висока консервационна стойност. Бяха представени потенциални ГВКС на територията на лесничейството и посочени примери за горскостопански практики, които поддържат и/или повишаването на отделните ВКС.
През периода на проучванията са проведени консултации с представители на местните власти и сдружения за определяне на значимите за местните общности горски територии и съгласуване на режимите за стопанисване. По време на срещите те са информирани за инициативата и за основните принципи на горите с висока консервационна стойност и е потърсено тяхното мнение относно възможностите за прилагане.
1.      Лесокултурни мероприятия
-          Извършени са общо 90 дка почвоподготовка.;
-          Залесяване 59 дка , от които по реда на компенсационното залесяване - 22 дка;
-          Попълване на горски култури - 13 дка по разчет;
-          Извършено е отглеждане на горски култури на площ от 400 дка, от тях 276 дка   от стопанска дейност и 124 дка са по реда на компенсационното залесяване.;
-          Минерализовани ивици – по спесификация са предвидени за извършване поддържане на съществуващи стари минерализовани ивици 3 100 лм; 
-          Маркиране – по разчет 47 194 м3 на стойност 35 471 лв .
-          На територията на ТП „ДЛС Дикчан“ през настоящата година в резултат на обилните снеговалежи се наблюдава голямо количество паднала маса, като са инвентаризирани и маркирани 73 910 м3 стояща маса, от които 30 990 м3 са принудителни сечи . Маркирани са 47 194 м3 стояща дървесина, от които 30 990 м3 са принудителни;
 
2. Ползване на недървесни продукти – ВКС 5.
Защита на горските територии
1.         Защита от болести, вредители и други повреди – 26 522 лв
Предвидената стойност 26 522 лв е за провеждане на авиоборба на площ от 1 684 дка, за закупуване на препарати за защита на горските територии и горските разсадници от болести, вредители и др.нападения, закупуване на феромони и феромонови уловки, залагани за наблюдение на нападение от борова процесионка, корояд и дължими такси и транспортни разходи.
 
2.         Защита от пожари – общо 11 216 лв са предвидени по разчет.
2.1.      Минерализовани ивици – по спесификация са предвидени за извършване    3 100 лм минерализовани ивици на стойност 5 690 лв.                                                          Мероприятието е извършено. Изразходваните средства са на стойност 5 232 лв                                                                                                                     
2.5.            Противопожарни депа – дооборудване 4 броя – 4 026 лв.
2.8.      Други разходи – 1 500 лв
Изразходвани са средства за гасене на възникнали 4 броя пожари в размер на 950 лв.               
 
 
            Приходи от продажба на горски репродуктивни материали и декоративни фиданки –      32 413 лв.
През 2019 г. са издадени разрешителни и събрани приходи както следва:
-          Паша на едър рогат добитък : 112,50 лв;
-          Паша на овце, кози и ярета : 377,10 лв;
-          Ползване на недървесни продукти:
-          Коледни елхи : 553,00 лв;
-          Сурови пръчки :144,00 лв;
-          Горски плодове за юридически лица: 300,00 лв;
-          Ароматни и лечебни растения: 667,50 лв;
Общо приходи от странични ползвания: 2154,10 лв без ДДС.
       3. Здравословно състояние на горите
 
          Направени са теренни обследвания на съобществата, и насажденията в тях са в добро здравословно състояние. Констатирани са изсъхвания на единични дървета от бял бор, смърч и ела върху малки площи. Основни вредители са боровата процесионка и върховия корояд, също така и малки площи от златозадка. На територията на стопанството не са използвани препарати за растителна защита / освен в горските разсадници/. Има регистриран само един пожар в ДГТ, през месец Ноември.
 Горите с висока консервационна стойност за 2019 г. са в много добро здравословно състояние, дължащо се на опита и прилагането на полезните практики .
     4. Ползване на дървесина
За ЛФ-2019 г. сме сформирали 28 обекта за сеч с обща кубатура 30 304 м3 и услуга за сеч и извоз на стойност – 818 105 лв.
Това са обекти с № № от 1900 до 1928 и един дългосрочен обект – 1Д-4, без 1905 и 1915, които отпадат поради намаленото ползване в ГСП-2018г.
От 2018г. остават 12 бр. преходни обекта с обща кубатура 4 494 м³ и услуга за сеч и извоз на стойност – 115 414 лв. /това са обекти с №№ 1711, 1806, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1818, 1819 и 1824/.
 
Така общо от редовни и преходни обекти за сеч през 2019 г. количеството е 34 798 м³ с услуга за сеч и извоз на стойност – 933 519 лв.
 
През 2019 г. продължава четвърта част от отдадения обект за сеч чрез дългосрочен договор 1Д. Това е обект 1Д-4 с обща кубатура – 1 253 м³ и услуга за сеч и извоз на стойност – 29 006 лв.
 
Дърводобива в обекти № 1922- редовен и 1824- преходен с общо количество -1079 м3, ще се извършва със собствени работници на стопанството.
 
Сформиран е допълнително обект 1929 - 202 м3,   от който ще се ползват дърва по чл. 193 от ЗГ.
 
Дванадесет броя обекти с №№ 1900, 1901, 1902, 1907, 1908, 1911, 1912, 1914, 1918, 1919, 1920, 1921 са отдадени по чл. 38 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ – на прогнозни количества за местни търговци. Общото им количество е 10 090 м3 , а стойността на услугата - 263 398 лв.
 
В следствие на обилните снеговалежи през зимата на територията на стопанството има много паднала маса – към 30.06.2019 г - 28 270 м3 стояща маса, където ще се проведе принудителна сеч.
 
Сформирани са 20 нови обекта с №№ от 1930 до 1949 с общо количество -14 491 м3.
      За 13 броя обекти с №№ 1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1938,1939, 1940,1942,1944 и 1945 с общо количество – 10 556 м3 има подписани договори след проведен открит конкурс. Останалите 7 броя обекти с №№ 1937,1941,1943,1946, 1947,1948 и 1949 са отдадени като продажба на стояща дървесина на корен с общо количество 3 935 м3
 
Останалите количества дървесина от принудителните сечи ще бъде предоставена за ползване на местното населиние от община Сатовча за дърва за огрев.
 
          Към 31.12.2019 г. дърводобивът е 39 487 м3 със стойност на услугата сеч, извоз и рампиране 1 052 058 лв. което е 113,47 % като натура и 112.70 % като стойност спрямо разчета по ФП 2019г.
 
С цел снабдяване на местното население с дърва за огрев, са изготвени списъци за 14 бр. населени места, като са им предоставени 15 917 м.куб дърва за огрев
 
 
   5. Социални споразумения;
Работещите в отрасъл „Горско стопанство- стопанисване“ в ЮЗДП ДП и ТП на предприятието разполагат с Браншов колективен трудов договор пред 2019-2020г. Също така има и КТД между ръководството и служителите вписан в Инспекцията по труда под № 7/18,05,2020г.
 Няма постъпили жалби от страна на работещите в териториалното поделение.
 
 
     5. Мониторинг на ГВКС
     За всички категории ВКС се прилага годишен мониторинг, състоящ се в периодични теренни наблюдения и съпровождащ анализ за вида гора, проследяващ промените в биологичното разнообразие, осъществяващо се чрез събиране, обработка и съхранение на данните.
   Разработени са формуляри за различните /ГВКС – ВКС 1,2 и 1,3/ за теренно попълване от лесовъдския състав, като са сложени и снимки за по-доброто разпознаване и определяне на растителните и животински видове с консервационна стойност за територията на стопанството.
    При подготовка на досиетата за насаждения включени в КЛФ, се отразяват ГВКС попадащи в съответния обект, попълва се лист за предварителна идентификация , като в последствие на терен служителите следят за правилно прилагане на предписаните мерки за опазване на съответната консервационна стойност.
 За 2019г. са извършени наблюдения и попълнени формуляри за следните ГВКС:
-          ВКС 1.1 – ежегодно се проверява в РИОСВ или на интернет страницата за новосъздадени ЗТ или зони, както и за нови ограничения.
-          ВКС 1.2 – редки, застрашени и ендемични животински видове
-          Кафява мечка – 6 бр.
-          Пернатонога кукумявка - 1 бр.
-          Гълъб хралупар – 1 бр.
-          Черен щъркел – 3 бр.
-          Шипоопашата костенурка – 2 бр.
-          Орел змияр – 2 бр.
-          Смок мишкар -1 бр.
-          Родопска горска майка – 2 бр.
-          ВКС 3 – редки, застрашени и изчезващи екосистеми - 43бр.
   Извършеният мониторинг на гори с ВКС 3, включително ГФС и представителни образци, показва че горите в обособенито ГВКС са в добро санитарно състояние, дължащо се на прилаганите практики на правилно поддържане и стопанисване. В насажденията с наличие на ВКС ,когато има издадени позволителни за сеч се следи за периодите на гнездене, раждане или цъфтеж на застрашените видове.
 
ВКС 2. Мониторинга на тези гори не установи промени в състоянието на горските ландшафти.
ВКС 4. Мониторинга за гори основни източници на питейна вода, за регулиране на водния отток, противоерозионно значение, бариери за разпространениеот на пожари и за защита на инфраструктурни обекти - не са установени промени в тяхното състояние, предоставящи екосистемни услуги.
ВКС 6. Във връзка с мониторинга на горите с решаващо значение за съхраняване културните ценности и традиции, регионална и етническа принадлежност, не са установени промени състоянието им. През 2020г. предстои консултация с местната власт, населението, културни и туристически организации за оценка на марките и нови предложения, ако има такива.
 
    6. След приключване на горскостопанските дейности през 2019г е извършена оценка на въздействието на изведената сеч върху ключови елементи на околната среда, съседните имоти и инфраструктура. Може да се направят следните изводи:
    - Повреди по подраста в насажденията – взети са мерки за намаляване на повредите и същите са минимални.
      - Повреди по оставащия дървостой – не са констатирани повреди над допустимите 2 % по лрой от оставащите на корен дървета.
      - Мъртва дървесина – в насажденията предвидени за ползване е оставена както стояща така и лежаща мъртва дървесина. Част от падналите дървета в резултат на снеговал и снеголом са оставени за мъртва дървесина.
    - Водни ресурси – при извеждането на сечта са спазени препоръките заложени в предмаркировъчните листове и техн.планове,.Където е нужно са изградени временни или постоянни мостове, водостоци или бродове, с цел намаляване на замърсяването на водните течения. Стопанството има проектирани изграждане на нови мостове и траен горски път 3-та степен със трошено-каменна настилка.
 
 
Обобщение.
 
    Анализирайки данните от извършеното проучване в изпълнение на ежегодния мониторинг на територията управляваната от ТП „ДЛС Дикчан“ резултатите показват, че не са констатиране съществени пропуски и нарушения по стопанисването на горите.
    Прилаганите лесовъдски системи и дейности в горите благоприятстват за осигурявано на основните функции, като социални, защитни, водохранни, противоерозионни, противопожарни и др.
    Състоянието на възобновяване в горите е добро. Използваните лесовъдски практики, принципи при извеждането на сечта, постоянния и периодичен мониторинг на дейностите и ГВКС, спомагат за доброто състояние на насажденията. Устойчивото стопанисване на горските теротории и биоразнообразието са приоритет на работещите в ТП „ДЛС Дикчан“.Сатовча.
   Чрез местни кампании и срещи със заинтересованите страни се насърчава  и популяризира управлението и поддържането на ГВКС и останалите горски територии в съотвествие с изискванията на горската сертификация и принципите и критериите на Националния стандарт за отговорно управление на горите в България.