1 2 3 4

Годишен доклад-2017


 

 

Годишен доклад  на извършения мониторинг в периода

Януари – Декември 2017г.

 

       Настоящото проучване е извършено в периода януари- декември 2017 година, във връзка с мониторинг на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на  ТП ДЛС „Дикчан” с.Сатовча. Инвентаризацията и мониторинг са направени съгласно Система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДЛС „Дикчан” и Програма за управление на елементи на биоразнообразието и горите с висока  консервационна стойност, установени на територията на ТП ДЛС „Дикчан”  с.Сатовча.

 ТП ДЛС „ Дикчан” обхваща склоновете и предпланините на масива „Дъбраш” в Югозападните Родопи, разделящ долината на река Места и язовир „Доспат”. Територията на стопанството обхваща площ от 18 339,5 ха и попада в континентално-средиземноморската климатична област. Горските екосистеми в района са много ценни в икономически, екологичен и социален аспект, тъй като поддържат богат растителен и животински свят и имат важни водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и естетически функции. Горите в района на стопанството имат важно значение, не само като строителна и технологична суровина, но и с техните ловно стопански, водохранни, противоерозионни и здравно-украсни функции. Значението на горите е многопосочно.  Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. В ловното стопанство се създават много добри условия за развитие на ловен туризъм – създадени са две бази за интензивно стопанисване на дивеча „ Батища” и „Стария дикчан”.

      В морфографско отношение, релефът на ловното стопанство обхваща югозападната част на Рило-Родопския масив. Западните Родопи представляват огромен наклонен на изток блок, дълбоко нарязан от сложна долинна система. Основната част от горите на територията на ТП „ДЛС Дикчан”  с.Сатовча са включени в различните категории ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от една консервационна стойност. Това прави гората в този подотдел особено значима за поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. В такива случаи се прилагат препоръките и ограниченията за стопанисване и мониторинг, които имат най-строг режим по отношение на прилагането на горско стопанките  дейности. 

 Мониторингът на тези Гори с висока консервационна стойност, включва извършване на периодични наблюдения и анализ на състоянието на вида гора, чрез теренни наблюдения и разработване и прилагане на Система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойност на територията на ТП „ДЛС Дикчан” с.Сатовча. Системата за мониторинг на биологичното разнообразие е система, проследяваща и обобщаваща промените в биологичното разнообразие в горите управлявани от ТП „ДЛС Дикчан” в дългосрочен план. Това се осъществява чрез систематизирани дългосрочни наблюдения на елементите на биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, съхранение на данни от една страна и чрез системата си за оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие, неговото състояние и мерките, които се предприемат за предотвратяване на загубата му от друга. Провеждането на мониторинг е основен инструмент в помощ при взимане на управленчески решения, имащи отношение към опазването на биологичното разнообразие на територията на ТП „ДЛС Дикчан”, като заедно с това обслужва нуждите от информация на възможно най-широк кръг ползватели.

Разработени са формуляри за теренно попълване от работещите в горите, управлявани от ТП „ДЛС Дикчан”. Приложени са и снимки в доклада за ГВКС за правилното разпознаване на установените растителни и животински видове с консервационна стойност за територията на стопанството. Във връзка с мониторинга за наличие на ВКС 1.1 ежегодно се проверява в РИОСВ или на територията на интернет страницата им за новосъздадени защитени територии и /или зони, както и за ограничения посочени в заповедите за обявяването им и изискванията на плановете им за управление.

Разработени са формуляри за мониторинга на видовете от ВКС  1.2, 1.3 и местообитанията от ВКС 3. Тези формуляри са приложими  и за всички останали важни от природозащитна гледна точка видове, които не попадат в споменатите по-горе стойности. За видовете обекти и на ловно стопанска дейности, мониторинга може да се извършва и съобразно изискванията на ловноустройствения проект.Формулярите се попълват от горския надзирател, старши лесничей или лицензирания лесовъд при всяко теренно посещение и преди маркиране  на насаждение, предвидено за провеждане на горско-стопански дейности. Обобщават се и се съхраняват от началниците ГСУ. Обобщават се съобразно предписанията в доклада за ГВКС. Предоставят се при поискване от заинтересованите страни. 

     При всяка подготовка на технологичен план се отразяват съответните видове и консервационни стойности в карнет – опис на съответния подотдел. На базата на проведените мониторингови наблюдения се разписват и специфични предписания за изпълнение на горско – стопанските дейности с цел съхраняване на установените консервационни стойности.

     На терен от служителите на ТП „ДЛС Дикчан” с.Сатовча се следи за правилно прилагане на поставените за спазване на допълнителните изисквания по отношение на ГВКС, видовете и местообитанията.

  Горите с висока консервационна стойност/ ГВКС / на територията на ТП „ДЛС Дикчан” и извършения мониторинг до момента показва, че горите в обособените ВКС са в добро здравословно състояние, дължащо се на добрите практики на правилно поддържане и стопанисване на горите в тях.
През периода са извършени наблюдения на следните застрашени,  изчезващи  и ендемични растителни и животински видове и екосистеми:

  1. Попълнени са Формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие на ВКС 1.1- растения – Източен чинар (Platanus orientalis  L.) ; Родопска горска майка (Lathraea rhodopea Dingler) ;Сплеснат плаун (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Lycopodium complanatum L.));Обикновена кандилка (Aquilegia nigricans Baumg. (Aquilegia vulgaris auct.)) ;Планинска дилянка (Valeriana montana L.) и Дребна чаровница (Circaea alpina L.)

 

       Растителни видове с природозащитно значение извън Приложение 1 на Националното ръководство, установени на територията на ДЛС Дикчан -    

           1. Родопско крайснежно звънче (Soldanella rhodopaea F. K. Mayer)

2.Попълнени са формуляри за мониторинг на биологично разнообразие на ВКС: 2.1-животни – Кафява мечка (Ursus arctos); Видра (Lutra lutra); Глухар (Tetrao urogallus); Черен щъркел (Ciconia nigra) ; Орел змияр (Circaetus gallicus)  ; Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum); Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus); Трипръст кълвач (Picoides tridactylus)  ; Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi);  Гълъб хралупар (Columba oenas);


Видове, които не са включени в ръководството за ВКС, но представляват определен природозащитен интерес и находищата им следва да се опазват

Благороден елен (Cervus elaphus); Шипобедрена костенурка (Testudo graeca); Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); Смок мишкар (Еlaphe longissima longissima); Черен кълвач (Dryocopus martius); Сив кълвач (Picus canus) ;  Осояд (Pernis apivorus) ; Голям ястреб (Accipiter gentilis); Лещарка (Tetrastes bonasia); Горски прилепи

 

     Съгласно Докладът на горите с висока консервационна стойност на територията на ТП „ДЛС Дикчан” с.Сатовча са идентифицирани 13 типа редки , застрашени или изчезващи екосистеми. Направено е и теренно обследване на част от съобществата. Насажденията са в добро здравословно състояние.Не са констатирани повреди от абиотични  и биотични фактори. Мониторингът обхваща и последното десетилетие се наблюдава много добро естествено възобновяване, което се дължи на социалният ефект/ намяляване броя на дребния и едрия рогатдобитък/. Това оптимално възобновяване отговаря на екологичните фактори на местообитания и типа гора в ТП „ДЛС Дикчан” с.Сатовча и предполага по-висока продуктивност на гората.